AV电影免费看动漫精品

AV电影免费看动漫精品

今脉虚而复厥,则非热深当下之可比。大汗出而热不去,正恐真阳飞越,若内拘急,四肢痛,更加下利,厥逆,恶寒,则在里,纯是阴寒矣。

程知曰∶盖伤寒以阳为主,四逆有阴进之象,下之则阳益亏陷而不出。张锡驹曰∶脾主四白,环口黧黑,土败而水侮也。

今大汗出,热不去,而更见拘急肢疼,且下利厥逆而恶寒,是阳亡于表,寒盛于里也,故主四逆汤,温经以胜寒,回阳而敛汗也。 寸位乎上,候心肺之阳,主升。

程知曰∶下利以阳复邪微为愈。而小便又复利,云复利者,反不欲其利,而为收藏之地也。

【注】霍乱,吐利汗出,发热恶寒,四肢拘急,手足厥冷者,乃中外皆寒之证也,宜四逆汤助阳以胜阴也。动气在左,肝失治矣。

【集注】方有执曰∶抟,捏聚也。恶水者,若下之,里寒更甚,故不嗜食,下利完谷也;若发汗动其虚阳,故口中疮,舌上白苔烦躁也。

Leave a Reply