Vol647模特林星阑职场秘书OL性感内衣配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真55P林星阑画语界

Vol647模特林星阑职场秘书OL性感内衣配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真55P林星阑画语界

又方韭根汁和猪脂,煎细细服之。欲服,以铜器于热汤上暖之,勿令器中有水气。

取槐子烧末,酒服方寸匕,日三,立瘥。吼喘之证嗽痰多,若用金针疾自和,俞府乳根一样刺,气喘风痰渐渐磨。

又方桃青皮捣末,和醋敷之,日二。卷五下少小婴孺方下\癖结胀满第七治小儿宿乳不消,腹痛惊啼方。

古者上医相色,色脉与形不得相失,黑乘赤者死,赤乘青者生。  肝家血少目昏花,宜补肝俞力便加,更把三里频泻动,还光益血自无差。

气郁热痰而生,喉两边两硬条,色红为甸气,小舌下如豆大,为梅核气。 观虚实于瘦肥,辨四时之浅深。

 其性涩,能敛肺;其气寒,能降火。如鼻疼者,加豉一合;鼻有风热者,以葱涕和服如地黄汁五合,煮取四合,空腹服之,忌酒炙肉,且服粳米饮。

Leave a Reply